به گزارش کلینیک روانشناسی تارا با حضور نمایندگان شهرداری تهران ضمن تقدیر و تشکر از دکتر امین رفیعی پور نشان خدمت به ایشان اعطا گردید.