بررسی و تحلیل رفتار غذا خوردن کودکان از طریق پرسشنامه (CEBQ)

پرسشنامه ” اختلال خوردن کودکان ” یکی از ابزارهای جامع در اندازه گیری رفتار خوردن کودکان است که براساس گزارش والدینتکمیل می گردد. هدف پژوهش حاضر هنجاریابی پرسشنامه رفتار غذا خوردن کودک (CEBQ) و رابطه ی آن با سبک هایفرزند پروری بود. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۲۰۰ مادر کودک با سنین ۳ تا ۹ سال انتخاب شدندو والدین آنها به پرسشنامه رفتارهای خوردن کودکان پاسخ دادند. در این مطالعه همچنین جهت بررسی رابطه سبک های فرزند پروریو نمره پرسشنامه رفتار غذا خوردن کودک از پرسشنامه ۳۰ سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند) استفاده گردید. محاسبه همسانیدرونی پرسشنامه رفتارهای خوردن کودکان، با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ نشان دادکه کل مقیاس دارای همسانی درونی برابر با%۹۱ می باشد. برونداد ساختار عاملی، یک معادله ۷عاملی (لذت بردن از غذا، پاسخدهی به غذا، حساس شدن به غذاهای جدید، آرامخوردن، پاسخدهی به سیری، پرخوری هیجانی، میل به نوشیدنی و کم خوری هیجانی) را نشان داد که این هفت عامل مجموعا ۷۰%از کل واریانس را تبیین می کنند. نتایج تحلیل عاملی مرتبه ۲ نیز از روایی ساختار مناسب پرسشنامه حاکی بود (RMSEA=۰.۰۷۹)همچنین نتایج بیشتر نشان دهنده بین عدم ارتباط سه سبک فرزند پروری، آزادگذار، آمرانه و منطقی با نمره رفتار غذا خوردن بود.با توجه به نتایج حاصل از روایی و پایایی پرسشنامه رفتار خوردن می توان گفت آزمون رفتارهای خوردن، می تواند به عنوان ابزار معتبر،برای شناسایی سبک های خوردن که ممکن است در رشد و پایداری چاقی و اضافه وزن در کودکان اهمیت داشته باشد و یا سایر پژوهش هایمرتبط قابل کاربرد باشد.

دانلود متن کامل مقاله

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *