آلوینتا

آلوینتا نام تجاری داروی ونلافاکسین است که در اشکال 37.5 و 75 میلی گرم در داروخانه ها در دسترس می باشد.

آلوینتا یک داروی ضد افسردگی است و برای درمان افسردگی، اضطراب و حملات وحشت تجویز می شود و عوارض جانبی ناخواسته کمتری نسبت به داروهای ضد افسردگی قدیمی دارد.

این دارو باعث بهبود در خلق و خو و سطح انرژی بیماران مبتلا به افسردگی می شود.

آلوینتا با افزایش سطح سروتونین، نوراپی نفرین و دوپامین در مغز با جلوگیری از پروتئین های حمل و نقل و متوقف کردن جذب مجدد آن در ترمینال پیش سیناپسی، عمل می کند.

این عمل منجر به انتقال بیشتر در سیناپس می شود و در نهایت تحریک گیرنده های پس سیناپسی را افزایش می دهد.

ونلافاکسین (Venlafaxine) :

این دارو نخست در سالِ ۱۹۹۳ ارائه شد و برای درمانِ اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیرِ اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پانیک (وحشت زدگی) تجویز می‌شود.

ونلافاکسین بیشتر از سایر داروهای ضد افسردگی حالت مانیا (سرخوشی یا شیدایی) ایجاد می‌کند.

این دارو ممکن است نتیجه تست اعتیاد را به‌طور کاذب مثبت نشان دهد.

مکانیسم عمل ونلافاکسین :

ونلافاکسین (Venlafaxine) ﻳﻚ ﻓﺘﻴﻞ اﺗﻴﻞ آﻣﻴﻦ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳﺖ.

اﻳﻦ دارو ﻳﻚ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻗـﻮی ﺑﺎزﺟـﺬب ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ اﺳـﺖ و در دوزﻫـﺎی ﺑـﺎﻻ ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎزﺟﺬب ﻧﻮرواﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎزﺟﺬب دوﭘﺎﻣﻴﻦ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ، در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻋﺼـﺒﻲ ﺷـﺒﺎﻫﺖﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ TCA دارد.

اﻣـﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ TCA، ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧـﺪهﻫـﺎی ﻫﻴﺴـﺘﺎﻣﻴﻨﻲ، ﻣﻮﺳـﻜﺎرﻳﻨﻲ و آدرﻧﺮژﻳـﻚ ﻧـﺪارد و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺧﻮشﺧﻴﻢﺗﺮی دارد ونلافاکسین و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻓﻌـﺎﻟﺶ، O-desmethylvenlafaxine) ODV)، ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪهﻫـﺎی ﻗﻮی ﺑﺎزﺟﺬب ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ و ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﻧﻮروﻧﻲ و ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪهﻫـﺎی ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﺎز ﺟـﺬب دوﭘـﺎﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ونلافاکسین در ﻛﺒﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻲﺷﻮد و ﻳﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎل را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﻧﻴﻤـﻪ ﻋﻤـﺮ دارو ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴــﺖ ﻓﻌــﺎل ۱۱ ﺳــﺎﻋﺖ اﺳــﺖ و ﻧﻴﺎزﻣﻨــﺪ دوز دوﺑــﺎر در روز اﺳــﺖ.

ﻳــﻚ ﻣــﺪل Venlafaxine وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ آزاد ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮای ﻳﻚ دوز روزاﻧـﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ونلافاکسین ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻴﻪ دﻓﻊ ﻣـﻲﺷـﻮد و ﻏـﺬا در ﺟـﺬب آن ﺗـﺄﺛﻴﺮی ﻧـﺪارد.

در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻫﺎ، زﻳﺎد ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﺑﺎﻳﻨﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

ونلافاکسین ﻳـﻚ ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﺿﻌﻴﻒ CYP2D6 اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺼـﺮف ﻣـﻲﺷـﻮد ﺗـﺪاﺧﻞ ﺑـﺎرز ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی MAOI). فرادی که دچار افسردگی و اضطراب هستند، سطح پایین تری از سروتونین و نوراپی نفرین در مغز دارند.

داروهای ضد افسردگی SNRI با افزایش سطح سروتونین و نوراپی نفرین در مغز به درمان این بیماری ها کمک می کنند.

ونلافاکسین می تواند باعث شود کمتر از حد معمول احساس گرسنگی کنید، بنابراین ممکن است با شروع مصرف آن وزن کم کنید.

برخی افراد ممکن است متوجه افزایش وزن شوند.

ونلافاکسین بر عملکردهای شناختی مانند واکنش انتخابی، حافظه، عملکرد روانی حرکتی و خلق و خوی ذهنی تأثیری نداشت.

ممکن است تست اعتیاد را مثبت کند

برای قطع ونلافاکسین می توان فلوکستین استفاده کرد .

عوارض جانبی شایع در اثر استفاده از داروی ونلافاکسین (آلوینتا )به صورت زیر گزارش شده است:

تغییرات در دید ، حالت تهوع، استفراغ، اسهال، تغییرات در اشتها یا وزن فرد ، دهان خشک، خمیازه کشیدن ، گیجی، سر درد، اضطراب، احساس نگرانی ، ضربان تند قلب، مشکلات خواب (بی خوابی)، خواب های پریشان، احساس خستگی

افزایش تعریق ، کاهش میل جنسی، ضعف جنسی یا به سختی به ارگاسم رسیدن.

خواب، انرژی یا اشتها ممکن است طی 1 تا 2 هفته اول پس از شروع درمان با آلوینتا بهبود یابد.

این بهبودی می تواند یک سیگنال اولیه مهم برای اثربخشی دارو باشد. اما برای بهبودی افسردگی و عدم علاقه به فعالیت ها ممکن است برای بهبود کامل به 6 تا 8 هفته زمان نیاز داشته باشد.

موارد منع مصرف ونلافاکسین (آلوینتا):

فاز سرخوشی (مانیا) در بیماران دو قطبی، سه ماه اول حاملگی،  شیردهی ، نارسایی کبدی ، نارسایی کلیوی ، گاهی در بیماران زیر  بیست و چهار سال در دوهفته ی اول مصرف این دارو افکار ناگهانی خودکشی گزارش شده است.

پس اطرافیان باید این نشانه ها را تحت نظر بگیرند و به پزشک خود گزارش بدهند:

تغییر و نوسان خلق -تحریک پذیری-عصبانی شدن- دیر به خواب رفتن -اضطراب و سرآسیمگی -خصومت بی دلیل -پرفعالیتی- حملات پانیک- تکانشگری- بیقراری ، داروهایی مانند ایبوپروفن، ناپروکسن، داروهای رقیق کننده خون مانند وارفارین، داروهای ضد پلاکت مانند کلوپیدوگرل با آلوینتا تداخل دارویی دارند و در صورت مصرف همزمان با این داروها می تواند خطر خونریزی و کبودی را بیشتر کند.

اگر آسپرین مصرف می کنید در صورت استفاده از این دارو حتما با پزشک خود مشورت کنید، زیرا این دارو با آلوینتا تداخل دارویی دارد و می تواند خطر خونریزی را افزایش دهد.

پزشک ممکن است دوز مصرف آسپرین را تغییر دهد.

مصرف مهار کننده های MAO با این دارو ممکن است باعث تداخل دارویی جدی و کشنده شود.

داروهای مهار کننده های MAO را نباید به مدت 2 هفته قبل و حداقل 7 روز پس از درمان با این دارو مصرف شود.

اگر این دارو را مصرف می کنید حتما با پزشک خود مشورت کنید.

در صورت استفاده از داروهای دیگری که باعث افزایش سروتونین می شود می تواند خطر عوارض جانبی و ابتلا به سندرم سروتونین را افزایش دهد.

داروهای ضد افسردگی خاصی مانند فلوکستین، دولوکستین، تریپتوفان و برخی داروهای گیاهی مانند خار مریم می توانند خطر عوارض جانبی سندرم سروتونین را افزایش دهند.

برخی داروها مانند داروهای کدئین دار، داروهای خواب یا اضطراب مانند الپرازولام، لورازپام، زولپیدم، داروهای شل کننده های عضلانی مانند کاریزوپرولول و یا برخی آنتی هیستامین ها مانند سیتریزین، دیفن هیدرامین با داروی آلوینتا تداخل دارویی دارند.

همچنین مصرف سایمتیدین با آلوینتا ،خطر ابتلا به فشار خون یا بیماری کبدی را افزایش می دهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *